Сердика Пропъртис АДСИЦ

Работата на членовете на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет. Одитният комитет на Дружеството е избран на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 10 март 2010 г. в състав от трима членове и мандат 5 години. На редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26 юни 2012г. се прие решение функциите на одитния комитет да се упражняват за срок от 5 години от Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ в състав:

  • Весела Огнянова Кюлева-Станкова;
  • Десислава Христова Тотева;
  • Елена Великова Николова.

За председател на одитния комитет общото събрание на акционерите избра Елена Великова Николова.